Studiranje medicine u Kanadi

Zbog jake konkurencije i ograničenog broja mesta na fakultetima, medicinske studije u Kanadi su jedne od najkonkurentnijih u svetu.

Budući lekari školuju se na takozvanim medicinskim školama, koje po stepenu obrazovanja dolaze uglavnom nakon osnovnih studija, i kojih u Kanadi ima ukupno 17. Međutim, samo nekoliko njih je dostupno za međunarodne studente, a među takvima su medicinske škole univerziteta McGill, McMaster i Univerziteta u Torontu. Medicinske škole u Kanadi prednost daju kanadskim državljanima i stalnim rezidentima (osobama sa stalnim boravištem).

Stručni programi (Vocational Training)

Na nivou stručnih programa dostupni su programi vezani za zdravstvenu zaštitu i medicinsku negu. U zavisnosti od vaših aspiracija, kroz ove programe možete se školovati za širok spektar zanimanja u oblasti zdravstva, koja su relevantna medicini (stomatološki i farmaceutski tehničari, laboranti i sl.), ali i za zanimanja koja kombinuju zdravstvene profesije sa biznisom i menadžmentom, socijalnim radom, sportom, informacionim tehnologijama i sl.

Stručni programi (Certificate, Diploma i Advanced Diploma) traju od jedne do tri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 6.0 na IELTS testu. Školarina za stručne programe u ovoj oblasti kreće se od 12.000 do 15.000CAD na godišnjem nivou.

Osnovne studije

I na ovom stepenu obrazovanja postoji širok spektar studijskih programa iz oblasti zdravstvene zaštite i medicinske nege. Ove su studije srodne medicini, tj. školuju studente za veliki broj zanimanja u ovom sektoru, ali ukoliko želite da postanete lekar, za upis na medicinsku školu obično se traži bečelor diploma iz biologije, hemije ili drugih srodnih nauka.

Osnovne studije za pomenute programe traju od tri do četiri godine. Uslovi za upis su završeno srednje obrazovanje i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku potrebna ocena je 6.5 na IELTS testu. Školarine za ove studije se kreću od 14.000 do 35.000CAD na godišnjem nivou.

Studije iz ovih studijskih oblasti dostupne su i na postdiplomskom nivou (master i doktorske) i funkcionišu na sličan način kao i za sve druge oblasti studiranja u Kanadi.

Medicinske škole (Medical School / Faculty of Medicine) 

Osnovne studije u medicinskim školama traju od tri do pet godina, u zavisnosti od vrste programa i vašeg prethodnog obrazovanja, ali je za većinu studenata ovo četvorogodišnji program. Medicinske škole nude programe iz medicine, stomatologije, farmacije, medicinske nege (Nursing) itd.

Uslovi za upis variraju od ustanove do ustanove, ali se u većini slučajeva traže završene četvorogodišnje studije iz biologije, hemije ili druge srodne nauke. Pored dobrog poznavanja jezika (engleski ili francuski) studenti moraju uspešno da polože i MCAT test (Medical College Admission Test). Školarine za medicinske studije u Kanadi kreću se od 24.000 do 60.000CAD na godišnjem nivou.

Prve dve godine studenti dobijaju teorijsku osnovu iz fundamentalnih medicinskih predmeta kao što su anatomija, histologija, fiziologija, farmakologija i sl., dok u druge dve godine studenti rade u okviru kliničkih studija u bolnicama pod nadzorom stručnjaka. Kroz ove prakse studenti prolaze sve medicinske specijalizacije, od psihijatrije do urgentne medicine, i dobijaju neophodne praktične veštine za dalje bavljenje ovom profesijom.

U toku poslednje godine studija, da biste dokazali svoje znanje i kompetencije i radili u Kanadi kao lekar, potrebno je da položite MCCEE ispit (Medical Council of Canada Evaluating Examination), kojim dobijate licencu doktora. Za većinu studenata ovo je jedan od najtežih ispita. Završavanjem medicinskih studija stičete diplomu MD (Doctor of Medicine).

Master studije

Postdiplomsko obrazovanje u oblasti medicine namenjeno je studentima koji žele da se specijaliziraju u određenoj oblasti medicine, ili da se bave medicinskim istraživanjima.

Tokom poslednje godine studija studenti se prijavljuju u Canadian Resident Matching Service (CaRMS). Kroz ovaj program studenti se, na osnovu svojih ocena i drugih uspeha, kao i sklonosti ka određenim bolnicama i specijalizacijama, rangiraju za određene specijalizacije u oblasti medicine, i tek nakon odobrenja od strane ove organizacije mogu da upišu postdiplomske studije. Ovaj program ima takmičarski karakter, što znači da samo najbolji i najperspektivniji studenti odlaze na dalje školovanje.

Dužina trajanja specijalizacija zavisi od oblasti. Na primer, porodična medicina (Family Medicine) traje dve godine, interna medicina i pedijatrija četiri godine, dok hirurške specijalizacije traju i do šest godina.

Opšti uslovi za upis su završene osnovne studije iz medicine i položen jedan od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.0 na IELTS testu. Školarine za master studije kreću se od 15.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Doktorske studije

Medicinske škole i fakulteti nude i doktorske studije iz oblasti medicine za veći broj specijalizacija. Za nadarene studente koji žele da se bave kliničkom medicinom, pojedine ustanove nude i kombinovane programe MD/PhD koji traju sedam godina, ali koji su uglavnom nedostupni za međunarodne studente.

Doktorske studije iz medicine traju od tri do šest godina. Uslovi za upis su završene master studije iz medicine i položen neki od međunarodno priznatih testova engleskog ili francuskog jezika. Za programe na engleskom jeziku obično se traži ocena 7.5 na IELTS testu. Školarine se kreću od 6.000 do 25.000CAD na godišnjem nivou.

Kursevi engleskog i francuskog jezika

Ukoliko na IELTS testu, ili na testu francuskog jezika, ne dobijete potrebnu ocenu za upis studija, imate mogućnost da u Kanadi upišete kurs engleskog ili francuskog jezika.

Pojedini kanadski univerziteti nude specijalizovane jezičke kurseve vezane za studijsku oblast koju želite da studirate, što vam kasnije može olakšati studiranje.